Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015

Επιστροφή στα θρανία


Του Γιάννη Λακούτση


 Επιστροφή στα θρανία

« Η εκπαίδευση είναι θαυμάσιο πράγμα.
Αλλά είναι καλό να θυμόμαστε που και που,
ότι τίποτε απ’ όσα αξίζει να γνωρίζουμε, δεν μπορεί να διδαχτεί».
                                                                      Oscar Wilde

Σήμερα, 11 Σεπτέμβρη, ξεκινά μια νέα σχολική χρονιά. Μια νέα αφετηρία γεμάτη στόχους, προσδοκίες και όνειρα στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό δρόμο των μαθητών, προς την κατάκτηση της γνώσης. 
Η επιστροφή στα θρανία μοιάζει με ανώμαλη προσγείωση. Ο ελεύθερος χρόνος μειώνεται, ενώ αυξάνονται οι υποχρεώσεις και μαζί μ’ αυτές το στρες, τόσο για τους ίδιους τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους.
Παρ’ όλα αυτά, με τις ευχές μου να  συνοδεύουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, για μια δημιουργική χρονιά, αφιερώνω ένα ποίημα, από το Αναγνωστικό της Α τάξης των Ελληνικών  σχολείων, του έτους 1884.


Το σχολείον του χωρίου

Συναυλία τις με φθάνει, αρμονία γλυκυτάτη…
Κεφαλάς παιδίων βλέπω, βλέπω οίκημα σχολείου…
Της αμάξης σου τον δρόμον, αγαθέ μου φίλε, κράτει
Ω! μαγεύει την ψυχήν μου το σχολείον του χωρίου!

Συναισθάνομαι βαθείας και γλυκείας συγκινήσεις,
Όταν βλέπω τα παιδία, τας πληθύας του σχολείου…
Μη μαγεύομαι διότι μ’ έρχονται αι αναμνήσεις
Της μικράς μου αλφαβήτου και του αγνοτάτου βίου;

Είν’ αυτό και μόνον; Όχι όπου αν σας διακρίνη,
Αν μικρά μου, μετά πόθου η ψυχή μου σας θωπεύη,
Εις χρυσών ελπίδων κόσμον, ομού αύτη ένθους κλίνει.
Και ιδού υμών η θέα διατί εμέ μαγεύει.

Μετ’.ολίγους έτι χρόνους τα πτωχά αυτά παιδία
Εις τον δύσζηλον αγώνα της ζωής θ’ αποδυθώσι,
Άλλα θέλει αμειλίχως αφανίσ’ η δυστυχία,
Άλλα θέλει χρυσή μοίρα και νεότης στεφανώσει.

Εάν σήμερον το ράκος και το δάκρ’ ήνε στολή των,
Ποίος αύριον γνωρίζει, εκ του κύκλου των ωραίος
Μη φανή τις αίφνης ήρως στρατηγός των ανικήτων,
Δάφνη του μικρού χωρίου, της Ελλάδος όλης κλέος;

Ποίος αύριον γνωρίζει εκ της χαρωπής πληθύος
Ήτις σήμερον ευφώνως ατακτεί, σκιρτά, μανθάνει,
Μη αν αίφνης ανατείλη νους διάφωτος και θείος,
Άστρον της καλής Ελλάδος, χρυσού μέλλοντος σκαπάνη!

Θάρρος, φίλοι μου, ο κόσμος είναι μοίρα των κρειττόνων,
Κ’ ήρχισαν πολλάκις ούτοι την ζωήν των ρακενδύται.
Αύριον οι άνδρες όλοι κλίνουσι δια τον χρόνον,
Κ’ η πατρίς αυτής ηγέτας καλεί σάς. Ετοιμασθήτε!

Ο Θεός γλυκύς φρουρός της, ο Θεός να ευλογήση
Την καρδίαν ήτις ήλθεν ως ηγέτης του σχολείου,
Και φωτίζει τα παιδία και ως όρνις περιπτύσσει 
 Πώς λατρεύει η ψυχή μου το σχολείον του χωρίου!