Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015

Δήμος Ερμιονίδας δελτίο τύπου

Επειδή ο Παιδικός Σταθμός Ερμιόνης δεν λειτουργεί και ο Παιδικός Σταθμός Κρανιδίου υπολειτουργεί λόγω της αναστολής των προσλήψεων των εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού εξαιτίας της προκήρυξης των Εθνικών Εκλογών, ο Δήμος Ερμιονίδας εκμεταλλευόμενος την εγκύκλιο της 1/9/2015 του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΔΑΔ/Φ.18.28/2189/οικ.28209 με θέμα «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών», σύμφωνα με την οποία έχει συσταθεί ειδική Τριμελής Επιτροπή που εξετάζει αιτήματα Υπηρεσιών για προσλήψεις εγκεκριμένων θέσεων προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες και σοβαρές ανάγκες, απέστειλε στην εν λόγω επιτροπή το παρακάτω αίτημα:

                                                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση: Μελίνας Μερκούρη 11

Τ.Κ.:  21300 ΚΡΑΝΙΔΙ

Πληροφ: Ιωάννης Αντωνόπουλος    

                Αντιδήμαρχος 

Τηλ: 2754360019- 28

Fax: 2754023668-667

                ΕΠΕΙΓΟΝ

 

 

 

 

    Κρανίδι,       07/ 09 /2015

    Αριθμ. Πρωτ: 9409
ΠΡΟΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 2190/94
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΤΚ 10564

ΘΕΜΑ : Αίτημα χορήγησης σύμφωνης γνώμης για την πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων από το πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

Α. Ο Δήμος Ερμιονίδας συμμετέχει ως επιβλέπων φορέας στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ σύμφωνα με την αριθμ. 2/2015 Δημόσια Πρόσκληση του. Σε εκτέλεση  του ανωτέρω προγράμματος υποδείχθηκαν στον Δήμο μας οι τρεις (3) ωφελούμενοι  ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι τις θέσεις των οποίων είχαμε αιτηθεί  προκειμένου να τοποθετηθούν  στους 2 παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας  Κρανιδίου και Ερμιόνης , όπου η παρουσία τους κρίνονταν απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους .   Οι δύο παιδικοί σταθμοί υπάγονται στον φορέα του Δήμου μας με την επωνυμία « Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης , Πολιτισμού και Παιδείας Δήμου Ερμιονίδας» ( ΦΕΚ 680//Τ.Β΄/28.04.2011) .

Β. Στους    Παιδικούς  Σταθμούς   Κρανιδίου  και  Ερμιόνης υπηρετεί το εξής προσωπικό:
Παιδικός Σταθμός Κρανίδιου :
Υπηρετούντες Βρεφονηπιοκόμοι :1 ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
Βάση Οργανισμού : 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος ,1ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος
Η μια  (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος συνταξιοδοτήθηκε στις 31/12/2013.

Παιδικός Σταθμός Ερμιόνης :
Υπηρετούντες Βρεφονηπιοκόμοι: Δεν υπάρχει
Βάση Οργανισμού: 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
Αιτιολόγηση :  1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ μετατάχθηκε στις 6/11/2014 και από τις 03/12/2014 έως 31/07/2015 απασχολήθηκε μία (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Στο  Νομικό   Πρόσωπο   έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε ότι αφορά τον  προγραμματισμό των προσλήψεων των  ετών  2014-2015, καθώς και οι  σχετικοί  πίνακες προγραμματισμού τόσο με  κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όσο και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η αριθμ. 44040/14/30-06-2015 κοινοποιηθείσα στις 6/7/2015 έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  ενέκρινε  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και η οποία  θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως 31/08/2015 κάτι που δεν κατέστη εφικτό σύμφωνα με το  αριθμ. 69478/4535/2-9-2015  έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  σχετικά με την πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος.

Γ. Η  Υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος μας υπόκειται στην αναστολή των προσλήψεων από 28/8/2015 σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 Ως εκ τούτου η προγραμματισμένη για την  01.09.2015 πρόσληψη των τριών ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  οι οποίες θα τοποθετούνταν στους Παιδικούς Σταθμούς δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθεί.

Ο Παιδικός Σταθμός Ερμιόνης παραμένει κλειστός ενώ ο Παιδικός Σταθμός Κρανιδίου υπολειτουργεί.

Δ. Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής για την πρόσληψη των τριών (3) ωφελουμένων ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων σε υλοποίηση του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ .  Με την πρόσληψη των εν λόγω ωφελουμένων για τις οποίες εκκρεμεί απλώς η έκδοση της σχετικής πράξεως,  θα μπορέσουν να τοποθετηθούν άμεσα και να αναλάβουν υπηρεσία ώστε  να λυθεί το πρόβλημα υποδοχής των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ