Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

ΝΕΔΥΠΕΡ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

Παρασκευή 22 Μαϊου 2015

ΠΡΟΣ κ.  Χειβιδόπουλο  Αναστάσιο

Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αργολίδας

Κοινοποίηση: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Αργολίδας,

Δήμαρχο Ερμιονίδας, Πρόεδρο ΔΕΥΑΕΡ

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για αποχετευτικό δίκτυο Κρανιδίου

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Όπως γνωρίζετε η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας  είναι   Φορέας Υλοποίησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ», μετά την προγραμματική σύμβαση με την  Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ).

Η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις 7-10-2014, με την  απόφαση 1676 ενέκρινε το από 26/8/2014 πρακτικό δημοπρασίας του έργου   συνολικού προύπολογισμού 16.424.500,00 €  και κατακύρωσε το διαγωνισμό στον μειοδότη, Ε.Ε. ¨ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ¨με μέση τεκμαρτή έκπτωση 50,42% στον οποίο και ανάθεσε την εκτέλεση του έργου.

Πρόκειται για ένα  έργο με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού δίνεται λύση στο πρόβλημα των υγρών αποβλήτων, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την περιοχή.

Το πολύ σημαντικό αυτό έργο, απεντάχθηκε κατά το παρελθόν από το ΕΣΠΑ και μετά από διορθώσεις, έγινε δυνατή η επανένταξή του  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Το έργο   περιλαμβάνει :  α) ολοκλήρωση των ημιτελών εργασιών και  αποκατάσταση των κακοτεχνιών του ήδη κατασκευασμένου τμήματος (διακοπείσα εργολαβία),

β)  ολοκλήρωση των εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων των οικισμών Κρανιδίου-Πόρτο Χελίου και των αγωγών μεταφοράς Πόρτο Χελίου-Κρανιδίου και Κοιλάδας-Κρανιδίου μέχρι την ΕΕΛ Κρανιδίου,

γ)   ολοκλήρωση των 12 αντλιοστασίων και
δ) κατασκευή της μονάδας προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων.
Με την παρούσα, λοιπόν, επιστολή ζητούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία υλοποίησης του, ιδιαίτερα σημαντικού για τον Δήμο Ερμιονίδας, έργου της ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου.Με τιμή
Τάσος Τόκας
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας
Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ