Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδας

 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε να  προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού  Συμβουλίου ,σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν. 3852/2010  , στο   Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης  ,την   4η    Μάιου 2015   του  έτους  2015,  ημέρα   Δευτέρα  και ώρα    20:00  για συζήτηση  και  λήψη  απόφασης   επί  των κάτωθι θεμάτων  :

1.«Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης  και ανάθεση εκπόνησης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το λιμένα Ερμιόνης ».
  1. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης – Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης»
  2. «Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση εξωτερικών χώρων πρασίνου λιμένος  Πορτοχελίου ».
  1. «Έλεγχος υλοποίησης Προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2015 και υποβολή έκθεσης στο Δ.Σ »
  1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης της κα GJOJDESHI  RAIMODA για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2015 και εκτέλεση εργασιών».
  1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Γανώση Αναστασίου του Γεωργίου για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένος Ερμιόνης  για το έτος 2015».
7.«Λήψη απόφασης επί της αίτησης  της κας  Ιατρού Ελένης για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης  λιμένος Ερμιόνης  για το έτος 2015».
  1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Σταματίου του Αθανασίου  για παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος Ερμιόνης για το έτος 2015 και εκτέλεση εργασιών».
  1. «Λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Μίζη Σταματίου του Αθανασίου για εκτέλεση εργασιών»
Σε  περίπτωση απουσία σας , παρακαλείσθε  να ειδοποιήσετε τον αναπληρωτή  σας ή  στο τηλέφωνο 2754360218 .


                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Λ .Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                ΙΩΑΝΝΗΣ  ΡΟΥΣΣΗΣ