Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Καλούνται όλοι οι παραγωγοί να προσέλθουν
ως εξής:
Για τα τοπικά διαμερίσματα Ερμιόνη, Ηλιόκαστρο, Θερμησία  
της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης, Δ. Ερμιονίδας,
στο πρώην Δημαρχείο Ερμιόνης

Από Τετάρτη 11/3/2015 έως και Τρίτη 24/3/2015
(εκτός Σαββάτο-Κυριακή)
Δικαιολογητικά υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το 2015
Για όλους τους δικαιούχους:
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού της εφορίας για το έτος 2014
 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2014 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)
 • Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΑΤΕ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή αντίγραφο  της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης ή οποιουδήποτε εγγράφου, στο οποίο αναγράφεται και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ
(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2014 π.χ. συνταξιοδότηση ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)
 • Αντίγραφο των νόμιμων παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων
[Μόνο σε περίπτωση σύνταξης νέου ή τροποποιημένου τίτλου σε σχέση με το 2014 (π.χ. παράταση ενοικιαστηρίου) ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ]
 • Αντίγραφο Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων
(Μόνο σε περίπτωση σύνταξης νέου ή τροποποιημένου τίτλου σε σχέση με το 2014 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)
Επίσης, μόνο για συγκεκριμένους δικαιούχους κατά περίπτωση:
 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα  τιμολόγια) μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όσους παράγουν πιστοποιημένο προϊόν
 • Αντίγραφο βεβαίωσης συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία) σε περίπτωση δήλωσης πιστοποιημένης αρόσιμης καλλιέργειας.
 • Αντίγραφο ενημερωμένου παλιού και νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
 • Αντίγραφο της απόφασης ένταξης – σύμβασης όλων των Μέτρων των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
(Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει νέα έγκριση ή αλλάξει από το 2014 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εξισωτική αποζημίωση 2015:
 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου). Σε περίπτωση φιλοξενίας, το Ε1 του ιδιοκτήτη κύριας κατοικίας.
 2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου ασφάλισης.
 4. Αντίγραφο της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).
 5. Αντίγραφο του ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο).
 6. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
 7. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
 • Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα).
  1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
 • Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).
 • Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 • Απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που σχετίζεται με αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία (π.χ. LEADER, ΟΠΑΑΧ) (αν το εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις προέρχεται από αγροτουρισμό ή αγροβιοτεχνία).
  1. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
 1. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
 2. Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).
  1. Για τους νέους γεωργούς:
 • Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών.
 • Πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα (μόνο στην περίπτωση που είναι κάτοχοι του εν λόγω πιστοποιητικού).
  1. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:
 • Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.
  1. Για τους Δασεργάτες (ή Ρητινοσυλλέκτες/Ρητινεργάτες ή Υλοτόμους), Αλιεργάτες, Ιχθυεργάτες, Εργάτες γης, Σμυριδεργάτες, Μικροεπαγγελματίες μόνιμους κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας που να βεβαιώνει την ιδιότητα.
 • Βεβαίωση από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα της μόνιμης κατοικίας και της έδρας της επιχείρησης του παραγωγού έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων (για τους Μικροεπαγγελματίες).
  1. Άδεια βόσκησης σε δημοτικό βοσκότοπο (εκδίδεται από το δήμο)
  2. Αντίγραφο ενημερωμένου παλιού & νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης