Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Ανοιχτός διαγωνισμός για την εργασία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την εργασία
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»
Προϋπολογισμού: 205.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 253.134,00€ με Φ.Π.Α.
Η διακήρυξη αυτή αφορά τις εργασίες για τη λειτουργία, έλεγχο, ρύθμιση, συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και παρακολούθησης των Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ε.Ε.Λ. Ερμιόνης των αντλιοστασίων των δικτύων αποχέτευσης των παραπάνω εγκαταστάσεων και των δικτύων διάθεσης τελικού προϊόντος.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών που νομιμοποιούνται για να εκτελούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως περιγράφεται στην διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00π.μ, ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30 π.μ. με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή κατά τη διεξαγωγή του δεν αναδειχθεί μειοδότης θα επαναληφθεί την 30η Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης διαγωνισμού 10:00 π.μ, ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:30 π.μ. με τους ίδιους όρους. Στις νέες ημερομηνίες μπορούν να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σε αυτόν και νέοι ενδιαφερόμενοι.
Η διακήρυξη, τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθενται στα γραφεία της Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., Τ.Κ.21300, Κρανίδι, τηλ.:2754022945, 2754022972.
Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με αποστολή σχετικής αίτησης στη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. (με πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων) και την καταβολή του ποσού των 10,00€ το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, με την υποβολή της αίτησης που επισυνάπτεται της διακήρυξης του διαγωνισμού.
Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 4116€.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες συν δώδεκα (12) μήνες ανανέωσης σύμβασης κοινή συναινέσει και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 135/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
O Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.

Ιωάννης Πάλλης