Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2013

Τις καλύτερες ευχές τις στέλνει η καρδιά


 «Τους μεγαλύτερους στόχους τους βάζει η ψυχή,
τα καλύτερα όνειρα τα δημιουργεί το μυαλό
και τις καλύτερες ευχές τις στέλνει η καρδιά».

 Χρόνια καλά!
«Μην προσθέτεις χρόνια στη ζωή σου,
πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου».                    

Καλή χρονιά!
με ένα ποίημα από το βιβλίο «ΠΟΙΗΣΕΙΣ» Της  ποιήτριας Αγανίκης Μαζαράκη
γραμμένο το 1893.

 Ιωάννης Λακούτσης

Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Ο χρόνος φεύγει… φεύγομεν ταχείς κι ημείς μαζί του…
ριπτόμεθ’ ανεπιστρεπτεί ’ς την κάλπην των αιώνων,
χωρίς ποτέ του ρεύματος αυτού του ακρατήτου
τον ρουν, να ανακόψη τις και προς στιγμήν καν μόνον!

Εν άνθος εκ της νεαράς μορφής μας πάλιν πίπτει!
« βαδίζεται», λέγει η φωνή της αμειλίκτου μοίρας…
Το χθες ακόμη εύχαρι, αβρόν μας σώμα κύπτει
και ερχετ’ αδυσώπητον το παγετώδες γήρας!

Ω! πόσοι, πόσοι σήμερον το δάκρυ καταπίνουν
Και μειδιούν μη τους ιδή η κακοδαίμων μοίρα…
Εν ω πικρίας δάκρυα εις την ψυχήν των χύνουν
και ρίπτοντα εις της ζωής τον φοβερόν κρατήρα!!

Ο χρόνος φεύγει…έκλεισε το έτος την πορείαν,
ωραίος λάμπει ήλιος, του έτους ειν’ η πρώτη
βλέπω παντού αθύρματα, ανθοδεσμών σωρείαν,
παντού, παντού ακούονται συρίγματα και κρότοι.

Ω! πόσοι, πόσοι ευτυχείς ηδύναντο να γίνουν,
χωρίς να χάσουν τίποτε ν’ακούσουν ευλογίας
κι όμως εις ματαιότητας τα πλούτη αυτών χύνουν
μη εννοούντες τας ευχάς ευγνώμονος καρδίας.

Το κάλλος φεύγει! Άστατος ο πλούτος μη δεν είναι;
Την δόξαν φθόνου άκανθα μήπως δεν περιβάλλει;
Ω! μόναι αναφαίρετοι ειν’ οι στιγμαί  εκείναι
καθ’ ας άνθος πλησίον μας ευγνωμοσύνης θάλλει.

Αυτό μας μένει! Εν προς εν τα πάθη μη δεν σβύνουν;
ας ανοιχθεί η καρδία μας στον κόσμον ευρυτάτη
τα πάντα ανεπιστρεπτεί μαραίνονται και φθίνουν
ας είναι όλη η ζωή αγάπη υπερτάτη.
                           Αγανίκη Μαζαράκη