Δευτέρα 16 Ιουλίου 2012

Σχετικά με την αίτηση μας προς το Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας για κατοχύρωση κοινόχρηστων χώρων

 Βρεθήκαμε στην τελευταία  συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου Ερμιονίδος  για  να θέσουμε τον προβληματισμό μας  στην αρμόδια υπηρεσία, για  κατοχύρωση  χώρων κοινού στα Μαντράκια και στο Λιμάνι,  για τους λόγους που εξηγούμε στην αίτησή μας (εδώ).
 Ο Αντιπρόεδρος κύριος Φλωρής  αρχικά μας ενημέρωσε ότι όλη η χερσαία   ζώνη περιφερειακά είναι κοινόχρηστη ακόμα κι αυτή που παραχωρείται για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 
 Ότι σε όλη την χερσαία ζώνη αν ζητηθεί χώρος για επιχειρήσεις επισιτιστικού ενδιαφέροντος,   είναι υποχρεωμένο το Λιμενικό Ταμείο να τους τον παραχωρήσει,  με όριο τις προβολές των γωνιών της πρόσοψης του καταστήματος, εκτός αν κρίνουν ότι μπορεί να παραχωρηθεί και χώρος πέραν αυτού    με την προϋπόθεση  της  συγκατάθεσης  του απέναντι  ιδιοκτήτη,  από τον  χώρο που ζητούν. 
 Μας διαβεβαίωσε πως ένας  χώρος που θα θέλαμε να παραμείνει  για το κοινό, αλλά και για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων κ.λπ. (όπως προβλέπεται στο Φ.Ε.Κ.  1537Β 4-8-2008)   ανάμεσα στην καφετέρια Αίγλη και στο διπλανό από το νέο κατάστημα του κου Μέλλου στα Μαντράκια, δεν μπορεί να παραχωρηθεί αν δεν δώσουν την συγκατάθεση τους οι απέναντι του χώρου αυτού ιδιοκτήτες.  
 Δηλαδή η ανάγκη για κάποιους χώρους κοινού και πολιτισμού, εξαρτάται  μόνο από τον απέναντι ιδιοκτήτη ..
 Επίσης  μας ενημέρωσε ότι το Λιμενικό ταμείο χρειάζεται έσοδα. 
 Για την τήρηση των  κανονισμών  παραχώρησης, όπως ορίζονται στο  Φ.Ε.Κ.  1537Β 4-8-2008 (θα το βρείτε παρακάτω)  που πλαστικοποίησε τη θέα μας προς τη θάλασσα και  για το πόσο κοινόχρηστοι πραγματικά παραμένουν οι χώροι που παραχωρούνται, είναι υπεύθυνο το Λιμεναρχείο μόνο (!).
 Ο κος Σφυρής ισχυρίστηκε πως  χώροι για το κοινό μπορούν να ορισθούν  και να χωροθετηθούν και έφερε σαν παράδειγμα το Πόρτο Χέλι.
 Μας ζήτησαν να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να ορίσουμε δηλαδή συγκεκριμένα σημεία που θέλουμε να παραμείνουν ελεύθερα. Θα επανέλθουμε λοιπόν αφού κάτι τέτοιο δεν έχει προβλεφθεί ή  σχεδιαστεί από αυτούς που όφειλαν να το κάνουν.
Δεν είναι μόνο δική μας απαίτηση αλλά και όλων των Ερμιονιτών που  διεκδικούν  το δικαίωμα για μια ανάπαυλα σ ένα παγκάκι.
 Το επιθετικό παραλήρημα του κου Ιωσήφ Γανώση, μέλους του συμβουλίου, για τον χρόνο που χάνει με εκθέσεις ιδεών σαν την δική μας, για τους νόμους που υπάρχουν και που πρέπει να τηρούνται…(!),  για το ότι θέλουμε να κάνουμε κλειστό επάγγελμα τους εστιάτορες(;!) και για τα τόσα άλλα.. δεν μας εξέπληξε.

Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης


Αριθμ. 43463 (3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 94/2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης περί κατάρτισης κανονισμού ρύθμισης λειτουργίας χώρων χερσαίας

ζώνης Λιμένος Ερμιόνης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 27 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ.107/Α/1997).
β) Του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές δια−
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 180/Α/1999).
β) Του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 «Περί αιγιαλού και
παραλίας» ΦΕΚ (285/Α/2001) όπως τροποποιήθηκε από
το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 ΦΕΚ (153/Α/2003).
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21925
2. Τον καθορισμό Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ερμιόνης
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 384/Δ/17.4.1992.
3. Την υπ’ αριθμ. 3511.91/02/90/22.2.1990 εγκύκλιο του
ΥΕΝ (περί παραχωρήσεων).
4. Του π.δ. 187/25.6.2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων
του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στο Δήμο Ερμι−
όνης, (ΦΕΚ 149/Α/2001) και του π.δ. 321/11.11.2003, «Κα−
τάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας», (ΦΕΚ
270/Α/2003).
5. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων και άσκηση αυτών κατ’εντολή μας» (ΦΕΚ
2118/Β/31.10.2007).
6. Την υπ’ αριθμ. 94/2007 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης.
7. Την υπ’ αριθμ. Φ.858.7/1031/07 /31.12.2007 γνωμοδό−
τηση Γ.Ε.Ν./Δ/νση Α2/Ιε
8. Την υπ’ αριθμ. 8322.84/01/08 /24.3.2008 γνωμοδότηση
Υ.Ε.Ν./Γ.Γ.Λ.&Λ.Π./Δ.Ο.Λ.Ε.Λ./Β΄
9. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 94/2007 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί−
ου Ερμιόνης που αφορά στην κατάρτιση κανονισμού
ρύθμισης λειτουργίας χώρων χερσαίας ζώνης Λιμένος
Ερμιόνης, ο οποίος έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Όρια Ισχύος
Ο παρόν Κανονισμός ρύθμισης λειτουργίας παραλια−
κών χώρων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ερμιόνης, ισχύει στους χώρους χερσαίας ζώνης Λιμένα
Ερμιόνης, όπως καθορίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
384/Δ/17.4.1992.
Άρθρο 2
Επιδιωκόμενοι Στόχοι
Με τον παρόντα Κανονισμό Επιδιώκεται
Α) Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση
του Ερμιονίτικου παραδοσιακού στοιχείου που εμφανί−
ζεται έντονα σε κάθε γωνία της Ερμιόνης και την κάνει
ξεχωριστή από άλλες πόλεις του Νομού Αργολίδας.
Β) Η εύρυθμη και νομότυπη λειτουργία των παραλια−
κών χώρων αρμοδιότητας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Ερμιόνης.
Γ) Η αρμονική και καλαίσθητη εμφάνιση τους σε συ−
νάρτηση με την κοινωνική χρήση τους.
Δ) Ο περιορισμός της χωρίς όρια εκμετάλλευσής
τους.
Ε) Η αποφυγή αυθαίρετων ενεργειών και επεμβάσεων
στους παραχωρημένους παραλιακούς χώρους.
ΣΤ) Η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ελεύθερης
διακίνησης των πεζών
Ζ) Η ακριβής οριοθέτηση των παραχωρημένων παρα−
λιακών χώρων με την χρήση και τοποθέτηση επιτρε−
πόμενων μέσων και υλικών προσωρινού και μη μόνιμου
χαρακτήρα.
Η) Η ορθολογική ανάπτυξη της οικονομικής δραστη−
ριότητας των επαγγελματιών και η βελτίωση των πα−
ρεχομένων από αυτών υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι παραχώρησης Χρήσης Χώρου
Όλα τα ευρισκόμενα επί της παραλιακής ζώνης κα−
ταστήματα των οποίων οι προσόψεις εφάπτονται επί
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, όπως αυτή αναφέρεται
στο άρθρο 1ο του παρόντος, δικαιούνται παραχώρηση
χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων
& μόνο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, εφόσον
πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις
Α) Είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα καταστήματα
Β) Είναι εφοδιασμένα με όλες τις προβλεπόμενες από
την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που απαι−
τούνται για την λειτουργία τους.
Γ) Δεν έχουν οφειλές προηγούμενων ετών προς το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης.
Δ) Οι Ιδιοκτήτες ή μισθωτές των καταστημάτων αυ−
τών, για την παραχώρηση των χώρων οφείλουν να υπο−
βάλλουν έως 28.2. έκαστου έτους αίτηση στην υπηρεσία
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης εκτός των
νεοϊδρυομένων καταστημάτων για τα οποία η αίτηση
τους υποβάλλεται στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμι−
όνης, κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.
Για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ενδιαφερό−
μενο ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο−
ντος που λειτουργεί σε χώρο εκτός Χερσαίας ζώνης, θα
πρέπει προηγουμένως να προσκομίσει ο ενδιαφερόμε−
νος βεβαίωση από τον Δήμο στην οποία να αναφέρεται
βάσει της ισχύουσας άδειας καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος ο μέγιστος αριθμός τραπεζοκαθισμάτων
που μπορεί να αναπτυχθεί στον χώρο που θα του πα−
ραχωρηθεί. Στην περίπτωση που βάσει της ισχύουσας
άδειας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος
δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
θα πρέπει πριν την χορήγηση άδειας από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο, ο ενδιαφερόμενος να μεριμνήσει για
την έκδοση συμπληρωματικής άδειας καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον Δήμο αντίγραφο
της οποίας θα πρέπει να προσκομίσει στο Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης.
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά:
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας
του καταστήματος
• Τοπογραφικό σχέδιο Χ.Ζ. της περιοχής του
καταστήματος,στο οποίο θα εμφανίζεται ως προς την
παραχώρηση χώρος (διαστάσεις απεικόνισης πραγμα−
τικότητας)
• Φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ενδιαφε−
ρόμενου− υπεύθυνου καταστήματος
• Φωτ/φο απόδειξης εξόφλησης μισθώματος προη−
γουμένου έτους.
Ε) Κατά εξαίρεση δύναται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου να παραχωρείται χώρος σε καταστήματα
που έχουν πρόσοψη και δεν εφάπτονται με την χερσαία
ζώνη λιμένα εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες ως
ανωτέρω προϋποθέσεις και ο αιτούμενος χώρος δεν
έχει ζητηθεί από πλησίον κατάστημα που εφάπτεται
στην χερσαία ζώνη λιμένα.
ΣΤ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούμενος
παραχώρησης χρήσης χώρου, επιθυμεί να προβεί σε
επιτρεπόμενες επεμβάσεις, οφείλει να υποβάλει συ−
μπληρωματικά στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στο
άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.
Ζ) Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογη−
τικών και εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούν τις προϋ−
ποθέσεις παραχώρησης χρήσης παραλιακού χώρου για
τοποθετήσεις τραπεζοκαθισμάτων, εκδίδεται από την
21926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης
η σχετική απόφαση – έγκριση.
Η) η απόφαση – έγκριση κοινοποιείται στον Υπολιμε−
ναρχείο Ερμιόνης για ενημέρωση.
Άρθρο 4
Ορισμός Παραχωρουμένου Παραλιακού Χώρου
Ο παραχωρούμενος παραλιακός χώρος για τοποθέ−
τηση τραπεζοκαθισμάτων ορίζεται ως εξής:
• Ως προς το μήκος του αυτό θα είναι ίσο με τις
προβολές των γωνιών της πρόσοψης του καταστήματος
στην χερσαία ζώνη λιμένα.
• Σε περίπτωση κατά την οποία, ο ενδιαφερόμενος–
παραχωρησιούχος αιτείται την χρήση μεγαλύτερου χώ−
ρου από τον ως άνω οριζόμενο και υπάρχουν διπλανά
καταστήματα τα οποία δεν θα λειτουργούν και δεν
υπάρχει ενδιαφέρον παραχώρησης που αναλογεί σε
αυτούς τους χώρους επιπλέον παραχώρηση είναι στην
διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης.
• Το ίδιο ισχύει και όταν δεν υπάρχουν διπλανά κα−
ταστήματα, αλλά υπάρχει κτίριο και υφίσταται έκταση
μεγαλύτερου παραλιακού χώρου, από το μήκος προσό−
ψεως του καταστήματος.
• Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης καταστήματος του
οποίου η πρόσοψη εφάπτεται με την χερσαία ζώνη λιμέ−
να Ερμιόνης ζητήσει παραχώρηση χώρου που του ανα−
λογεί και ο χώρος αυτός έχει παραχωρηθεί – καλυφθεί
προηγουμένως από τον άλλο παραχωρησιούχο ως πέ−
ραν του οριζόμενου με την πρόσοψη του καταστήματος,
τότε γίνεται εκ του νέου παραχώρηση με ανακατανομή
του χώρου και στους δύο ενδιαφερόμενους έτσι ώστε,
ο μεν προηγούμενος παραχωρησιούχος θα περιορίζεται
στα μέτρα της πρόσοψής του και ο υπόλοιπος χώρος
θα παραχωρείται στον νέο παραχωρησιούχο του οποίου
το κατάστημα εφάπτεται στη χερσαία ζώνη λιμένα και
δικαιούται και αυτός χώρο.
• Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
σκιάδων και ομπρελών σε όλο το μήκος του κρηπιδότοι−
χου στο Βόρειο και Νότιο λιμάνι Ερμιόνης έτσι ώστε να
μην εμποδίζεται ο ανεφοδιασμός παντός τύπου σκαφών
καθώς και οι διεργασίες των επαγγελματιών αλιέων.
Άρθρο 5
Επιτρεπόμενες επεμβάσεις στον παραχωρούμενος
χώρο προσωρινού και μη μόνιμου χαρακτήρα
5α. Τοποθέτηση τέντας και ομπρελών:
Το μεγαλύτερο τμήμα των παραλιακών χώρων της
χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμιόνης δεν προστατεύεται
από λιμενικές εγκαταστάσεις και σε συνδυασμό με τις
τοπικές καιρικές συνθήκες που επικρατούν και την υφι−
στάμενη διαμόρφωση της παραλίας τα περισσότερα
καταστήματα δεν μπορούν να τοποθετούν ομπρέλες και
για αυτό επιτρέπεται η τοποθέτηση τεντών προσωρι−
νού χαρακτήρα (σε μη μόνιμες βάσεις). Οι παρεμβάσεις
δεν επηρεάζουν καθόλου φυσικό αιγιαλό και θαλάσσιο
χώρο καθόσον αφορούν χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα
Ερμιόνης εντός κρηπιδότοιχου (όπως απεικονίζεται στο
σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης Καθορισμού Χερσαί−
ας ζώνης λιμένος Ερμιόνης το οποίο επισυνάπτεται)
5β. Φωτισμός:
Στους παραχωρημένους χώρους αν δεν επαρκεί ο
δημοτικός φωτισμός δύναται με ευθύνη του ιδιοκτήτη
να τοποθετηθεί φωτισμός υποβοηθητικός και διακριτι−
κός με έλεγχο− έγκριση ειδικού ηλεκτρολόγου ο οποίος
θα προσκομίζει σχέδιο φωτισμού και βεβαίωση ότι η
ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ασφαλής και έχουν
ληφθεί όλα τα μέτρα αποφυγής ατυχήματος.
5γ. Απαγορεύσεις:
Απαγορεύεται αυστηρά, η τοποθέτηση στον παρα−
χωρούμενος χώρο, κάθε άλλου στοιχείου εκτός των
αναφερόμενων, συγκεκριμένα:
• Η αλλοίωση ή οι βλάβες στο δάπεδο των παραλι−
ακών χώρων από τοποθετήσεις επιτρεπόμενων ή μη
προσωρινών στοιχείων (δαπέδων, τεντών, κ.λπ.).
• Οι τοποθετήσεις πλαϊνών τεντών και διαχωριστικών
από διάφορα υλικά εκτός από προστατευτικό νάιλον
διαφανές όπου σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών
συνθηκών οι ιδιοκτήτες επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
για προστασία πελατών και αντικειμένων του κατα−
στήματος.
• Ειδικότερα απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση και
λειτουργία ψησταριών στην παραλία και στον παραχω−
ρούμενο χώρο χερσαίας ζώνης λιμένα Ερμιόνης.
• Η συσσώρευση απορριμμάτων στους κοινόχρηστους
παραλιακούς χώρους (παράδρομους κ.λπ.).
• Να γίνεται χρήση αποκλειστικά και μόνο της πα−
ραχωρηθείσας εκτάσεως χωρίς τοποθέτηση διαφόρων
αντικειμένων (ψυγείων, ζαρντινιέρων, παγκάκια, πινακί−
δες κ.λπ.) πέραν του χώρου χρήσης.
5δ. Περιβάλλον− λοιπά:
• Ο παραχωρούμενος χώρος θα διατηρείται καθαρός
με φροντίδα του ενδιαφερόμενου – παραχωρησιούχου.
Τα απορρίμματα και λοιπά κατάλοιπα των καταστημά−
των θα τοποθετούνται εντός ειδικών υγειονομικών κά−
δων και θα παραδίδονται στην υπηρεσία καθαριότητας
του Δήμου Ερμιόνης.
• Με μέριμνα του ενδιαφερόμενου θα λαμβάνονται
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ρύπαν−
σης της θάλασσας και της παραλίας σύμφωνα με τον
ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319/17.10.1977) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Ο εφοδιασμός των καταστημάτων (τρόφιμα, Ποτά
κ.λπ.) θα συντελείται από ώρα 7:00 π.μ. έως τις 9:30
π.μ. και απογευματινές ώρες 17:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.
εκάστης μέρας.
• Οι αλιείς υποχρεούνται να απομακρύνουν οτιδή−
ποτε κατάλοιπα προκύπτουν μετά από κάθε εργασίας
τους.
• Στους μη παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται
η τοποθέτηση κάθε στοιχείου που παρεμποδίζει την
ομαλή και ελεύθερη διέλευση των πεζών.
Άρθρο 6
Τεχνικά Στοιχεία Επεμβάσεων –
Υποβολή Δικαιολογητικών
6α. Είδος επεμβάσεων:
Όλες οι επιτρεπόμενες μικρές επεμβάσεις στον πα−
ραχωρημένο χώρο θα είναι προσωρινού χαρακτήρα
με την έννοια της δυνατής μεταφοράς και ευχερούς
αποσύνδεσής τους.
6β. Τέντες – Ομπρέλες:
• Οι τέντες ή ομπρέλες θα έχουν συνολικό ύψος 3 μ
από το δάπεδο.
• Η στήριξη τους θα γίνεται με μεταλλική πλάκα βά−
σης (λαπάτσα) και μεταλλικά στριφόνια (βίδες) ανάλο−
γων διαστάσεων για ασφαλή έδρασής τους.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 21927
• Τα υποστυλώματα της τέντας θα είναι ξύλινα ή με−
ταλλικά και θα τοποθετούνται στον κατά μήκος άξονα
του προς επικάλυψη χώρου – για να εξασφαλίζεται η
συμμετρία κατά την απόκλιση της οροφής της τέντας
διακριτικών διαστάσεων και αποστάσεων μεταξύ τους,
ούτως ώστε να υπάρχει ευχερή διακίνηση.
• Η οροφή θα είναι από τεντόπανο καλής ποιότη−
τας χρώματος λευκού υποχρεωτικά προκειμένου να
διατηρείται ομοιομορφία και να προσαρμόζεται στο
Ερμιονίτικο χρώμα και σχέδιο της πόλης, θα στηρίζεται
σε βραχίονες εν προβόλω, οι οποίοι θα πακτώνονται
σε κατά μήκος ξύλινης ή μεταλλικής δοκού διακριτικής
διατομής και η οποία θα εδράζεται στα ξύλινα ή μεταλ−
λικά υποστυλώματα.
• Ο χρωματισμός των ξύλινων ή μεταλλικών στοιχείων
της τέντας θα είναι στο χρώμα του ξύλου ή λευκό ή
απόχρωσης μπλε υποχρεωτικά.
6γ. Υποβολή Δικαιολογητικών:
Ο ενδιαφερόμενος, για την διενέργεια των αναφερό−
μενων μικρών επεμβάσεων, θα υποβάλλει στο Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης φάκελο δικαιολογητικών ως
έξης:
• Αίτηση
• Τοπογραφικά σχέδια εις 5 πλουν του παραχωρού−
μενου χώρου σε κλίμακα 1/100
• Αρχιτεκτονικά σχέδια επεμβάσεων εις 4 πλουν (κά−
τοψης, πρόσοψης, τομές ) σε κλίμακα 1/50
• Σχέδια λεπτομερειών συνδέσεων, εδράσεων κλπ εις
4πλουν σε κλίμακα 1/25
• Τεχνικές εκθέσεις εις 4 πλουν
• Σχέδια φωτισμού και καλωδιώσεων εις 4 πλουν σε
κλίμακα 1/25 (αν αιτείται)
• Τα σχέδια και λοιπά στοιχεία του φακέλου θα είναι
υπογεγραμμένα από αδειούχο μηχανικό.
Άρθρο 7
Χρονική Διάρκεια παραχωρήσεων – Χρηματικά ανταλ−
λάγματα
• Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης των παραλιακών
χώρων είναι ετήσια από 1.1. έως 31.12. του έκαστου έτους
και χορηγείται στους δικαιούμενους της παραχώρησης
χρήσης χώρου (άρθρο 3 του κανονισμού) από την υπη−
ρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης μετά
από την υποβολή σχετικής αίτησης έως τις 28.2. του
έκαστου έτους, εκτός των νεοϊδρυόμενων καταστημά−
των, για τα οποία η αίτηση υποβάλλεται από τον χρόνο
λειτουργίας.
• Το χρηματικό αντάλλαγμα ανά τετραγωνικό μέτρο
χώρου, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου
• Το χρηματικό αντάλλαγμα καταβάλλεται σε δύο
ισόποσες δόσεις από τον ενδιαφερόμενο.
• Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως 30.6. και η δεύτερη
δόση έως 31.10. τρέχοντος έτους όπως θα ορίζεται στην
σχετική απόφαση παραχώρησης του Δ.Λ.Τ.Ε. σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. 3415.11/02/00/28.7.2000 εγκύκλιο
ΥΕΝ/ΔΛΛΕ.
• Τα ως άνω ποσά, υπόκεινται στις προσαυξήσεις στην
περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τους σύμφωνα με
τον Κ.Ε.Δ.Ε.
• Πέραν του ανταλλάγματος υποχρεούται στην κα−
ταβολή 3% υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.
• Οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων δεν εφαρ−
μόζονται για τους χώρους χερσαίας και θαλάσσιας ζώνη
λιμένα σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 άρθρ. 22 παρ. 2
• Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην
προτέρα του κατάσταση, μετά την λήξη της παραχώ−
ρησης.
• Σε περίπτωση που αποφασισθεί η εκτέλεση Λιμενι−
κών ή άλλων έργων ο ενδιαφερόμενος, θα εγκαταλεί−
ψει την χρήση του χώρου σε τακτή από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Ε. προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση
για αποζημίωση.
• Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου
μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του δημοσίου για λό−
γους εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της χώρας.
Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος
να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή
προθεσμία και χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο ή
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για αποζημίωση.
• Για παραχωρήσεις χρήσης παραλιακών χώρων μι−
κρής διάρκειας για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδη−
λώσεων, εκθέσεων κ.λπ. η τιμή ανταλλάγματος καθορί−
ζεται από το Διοικητικό συμβούλιο και είναι συνδυασμός
της έκτασης τ.μ. του αιτούμενου χώρου, της εποχής
διενέργειας της εκδήλωσης (χειμώνας, καλοκαίρι) και
της εμπορευματικής αξίας και εκδήλωσης.
• Ο παραχωρούμενος χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο
από τον ενδιαφερόμενο μη επιτρεπόμενης της εκμετάλ−
λευσης του χώρου από τρίτους με οποιαδήποτε μορφή
εκχώρησης δικαιωμάτων (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λπ.)
• Απαγορεύεται η παραχώρηση της αποκλειστικής
χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, εκτός αν τούτο
επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης
ή ασφάλειας ή προστασίας αρχαίων.
Άρθρο 8
Περίπτερα
Για τις παραχωρήσεις παραλιακών χώρων προς εγκα−
τάσταση περιπτέρων ισχύουν τα εξής:
• Οι διαστάσεις των περιπτέρων θα είναι 3μ, η πρό−
σοψη και 2μ το πλάτος δηλαδή συνολικό εμβαδόν πα−
ραχώρησης χώρου θα είναι 6 τ.μ.
• Το ύψος τους δεν θα υπερβαίνει τα 3μ (2,40 και
0,60 μ) για το καθένα και θα είναι κατασκευασμένα από
κατάλληλα υλικά τα οποία θα εναρμονίζονται με τον
περιβάλλοντα χώρο.
• Απαγορεύονται αυστηρά λειτουργίες άσχετες του
περιπτέρου.
• Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν άνω των 3 ψυγείων
συνολικά για αναψυκτικά και παγωτά.
• Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης μεγαλύτερου
χώρου από τον παραχωρούμενο ισχύουν οι κυρώσεις
του άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού.
• Σχέδια του περιπτέρου (τοπογραφικά κλπ) υπογε−
γραμμένα από τον επαγγελματία αδειούχο μηχανικό,
θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Λιμενικό ταμείο Ερμι−
όνης, για χορήγηση των εγκρίσεων παραχώρησης του
χώρου.
• Στα υποβαλλόμενα σχέδια αλλά και στις σχετικές
περιγραφές θα τονίζεται και θα εφαρμόζεται προσω−
ρινός και μη μόνιμος χαρακτήρας των εγκαταστάσε−
ων περιπτέρων και οι ευχερής μετατόπισή τους, εάν
απαιτηθεί.
21928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Σε καμιά περίπτωση τα περίπτερα δεν θα τοποθε−
τούνται πλησίον προκυμαίων − κρηπιδωμάτων και θα
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση του κοινού.
• Στην χερσαία ζώνη Λιμένος Ερμιόνης επιτρέπεται
η τοποθέτηση τεσσάρων περιπτέρων. Τα τρία θα βρί−
σκονται στο Βόρειο λιμάνι Ερμιόνης και το τέταρτο θα
βρίσκεται στο Νότιο Λιμάνι Ερμιόνης «Μανδράκια» (όπως
απεικονίζεται στο σχέδιο τοπογραφικής αποτύπωσης
Καθορισμού Χερσαίας ζώνης Λιμένος Ερμιόνης το οποίο
επισυνάπτεται).
• Σε περίπτωση παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση
και λειτουργία περιπτέρου λαμβάνονται υπόψη οι διατά−
ξεις του άρθρου 21 του ν. 3036/2002 (Α΄171) απαγορευ−
μένης υπεκμίσθωσης στους χώρους της Ζ. Λιμένα.
Άρθρο 9
Διελεύσεις πεζών
• Οι ιδιοκτήτες – υπεύθυνοι των καταστημάτων υπο−
χρεούνται να μην παρεμποδίζουν με κανένα τρόπο την
πρόσβαση των πεζών στην παραλία.
• Στους παραλιακούς χώρους, όπου διεξάγονται επε−
τειακές εκδηλώσεις (παρελάσεις κ.λπ.) οι χώροι τραπε−
ζοκαθισμάτων θα εκκενώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια
της επετειακής εκδήλωσης, όπου αυτό κρίνεται σκόπι−
μο και αναγκαίο με σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 10
Κυρώσεις
• Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε παρέμβαση
από ιδιώτη (φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία) που να αλλοιώ−
νει την φυσική κατάσταση του χώρου χωρίς την έγκριση
της υπηρεσίας μας, των συναρμόδιων υπηρεσιών και
την ειδική άδεια της Λιμενικής αρχής.
• Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης χώρου της Ζώνης
Λιμένα θα εφαρμόζονται οι διατάξεις για την προστασία
των δημοσίων κτημάτων, όπως προβλέπεται από την
παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α΄285).
• Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης θα ενημερώνεται
η οικεία Λιμενική Αρχή για την επιβολή των προβλεπό−
μενων διοικητικών κυρώσεων και των συντρεχουσών
ποινικών ευθυνών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της,
για την προστασία των δημοσίων κοινόχρηστων κτη−
μάτων.
• Σε περίπτωση που εξακριβωθεί ότι οι ενεργούμενες
επεμβάσεις δεν είναι σε αντιστοιχία με την υποβληθείσα
μελέτη που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Τα−
μείο Ερμιόνης είναι όμως στα πλαίσια επιτρεπόμενων
επεμβάσεων του παρόντος κανονισμού, τότε ο ενδια−
φερόμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας
με νέα μελέτη, εντός 10 ημερών στο Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Ερμιόνης. Αν η περίοδος θεραπείας παρέλθει
τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που αναφέρονται.
• Σε περίπτωση εκπρόθεσμου καταβολής χρηματικών
ανταλλαγμάτων υπέρ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερ−
μιόνης, τα οφειλόμενα ποσά προσαυξάνονται σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα κώδικα εισπρά−
ξεων δημοσίων εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
• Σε περίπτωση μη καταβολής των ορισθέντων χρη−
ματικών ανταλλαγμάτων υπέρ του Δημοτικού Λιμενι−
κού Ταμείου Ερμιόνης και εφόσον τηρηθεί η διαδικασία
ενημέρωσης του οφειλέτη και δεν καταστεί δυνατή η
είσπραξή τους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
διαβιβάζονται στην αρμόδια ΔΟΥ για είσπραξη.
• Κάθε παράνομη παρέμβαση επί του αιγιαλού της
παραλίας ή του θαλάσσιου χώρου που ξεφεύγει από
την έννοια της απλής χρήσης του χώρου (μόνιμες κα−
τασκευές, open bar, κ.λπ.) θα ελεγχθεί αυστηρά και θα
επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.
• Ο οποιοσδήποτε προβεί στην αλλοίωση του αιγια−
λού και της παραλίας υποχρεούται στην άμεση αποκα−
τάσταση αυτών στην αρχική τους κατάσταση.
• Οι παραχωρήσεις χώρων χερσαίας ζώνης λιμένος για
τις τοποθετήσεις τραπεζοκαθισμάτων, περιπτέρων κ.λπ.
δεν δημιουργούν εμπράγματα δικαιώματα του ιδιοκτήτη−
υπεύθυνου καταστήματος ως τον παραλιακό χώρο.
• Στις πράξεις παραχώρησης μπορούν να τίθενται
οποιοιδήποτε όροι ή περιορισμοί, ιδίως για λόγους ασφά−
λειας, δημόσιας ανάγκης, δημοσίου συμφέροντος, συ−
γκοινωνιακούς, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δημόσιας
υγείας και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
• Για την κατασκευή οιασδήποτε μορφής έργου, ο
φορέας διοίκησης θα λαμβάνει, εξασφαλίζει και θα δι−
ατηρεί τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες και
εγκρίσεις.
• Τα έργα που θα εκτελεσθούν θα περιέρχονται στην
κυριότητα του Δημοσίου, το οποίο μπορεί να τα κα−
ταργεί και να τα μετατρέπει οποτεδήποτε για λόγους
δημοσίου συμφέροντος χωρίς καμία υποχρέωση του για
αποζημίωση ή για καταβολή της δαπάνης του ιδιώτη.
• Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους τιθέμενους
όρους θα συνεπάγεται άρση της παραχωρήσεως με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εγκρίνεται
από την Γ.Γ. Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ενδιαφε−
ρόμενος θα εγκαταλείπει αμέσως την χρήση του χώρου
χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση.
Άρθρο 11
Αστυνόμευση
Η αστυνόμευση των παραλιακών χώρων αρμοδιότη−
τα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία, ασκείται από τα όργανα του
Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης.
Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Τα−
μείου Ερμιόνης διατηρεί το δικαίωμα ακόμα με σχετικές
αποφάσεις του, να τροποποιεί ή να συμπληρώσει άρθρα
του παρόντος κανονισμού, με σκοπό την βελτίωση των
συνθηκών και των όρων.
Ο παρών κανονισμός ισχύει μετά την έγκριση του
από τις συναρμόδιες υπηρεσίες ΥΕΝ − ΓΕΝ και της Γε−
νικής Γραμματείας Περιφέρειας Πελοποννήσου, κάθε
προηγούμενη απόφαση ή απόφαση που αντίκειται στα
οριζόμενα από τον παρόντα Κανονισμό, καταργείται.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 22 Ιουλίου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ