Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιόνης, Δευτέρα 09/08/2010

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗ 05/08/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 4265

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 93 & 95 του Ν. 3463/06
Προς : Τον κ. Δήμαρχο.
Τους κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.
Τους κ. Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημ. Κατ/μα την ημέρα Δευτέρα 09/08/2010 και ώρα 19:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού. Ηλεκτροδότηση κόμβου Ερμιόνης – Ηλιοκάστρου – Θερμησίας.

2. Λήψη απόφασης για διακοπή εργασιών του έργου της ΔΕΗ : «Ηλεκτροδότηση υπόγειου δικτύου δημοτικού φωτισμού».


3. Αποδοχή και κατανομή ΣΑΤΑ 2010. (3η κατανομή)

4. Αποδοχή και ψήφιση πίστωσης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών, έτους 2010. (2η κατανομή)

6. Ψήφιση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

7. Αίτηση του κ. Πισπινή Βασιλείου.

8. Αίτηση της κ. Μοσχογιάννη Γεωργίας.

9. Αίτηση του κ. Χαράλαμπου Μακρυδάκη.

10. Ορισμός δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 3797/22-7-2010 Απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας.

11. Ορισμός δικηγόρου για την υπ’ αριθμ. 3800/22-7-2010 Απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας.

Ενημέρωση επί του αιτήματος της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ